JIN GLAZED SHOBORIDASHI GLAZE 仁粗陶絞出

SHIHA TEAPOT SHOP Online Store: https://shihateapot.com

About Our Shop