Maekawa Junzo Zero Saturation Flat Teapot 常滑淳蔵

SHIHA TEAPOT SHOP Online Store: https://shihateapot.com

About Our Shop