Shoryu, Camellia Flower on Tenmoku Oil Drops Teapot KYUSU 昭龍油滴茶花茶壺急須

SHIHA TEAPOT SHOP Online Store: https://shihateapot.com

About Our Shop