Vintage YOSHIKAWA SETSUDO IRed Clay HOUHIN 初代雪堂朱泥宝瓶


Yoshikawa Setsudo I (teapot potter), Yoshikawa Yoshiyuki (1911-1994), Father of Kodo(teapot carver) & Setsudo II (teapot potter)
初代雪堂(制壶师), 吉川義雪 1911年-1994年(明治44年生)。壶堂(刻师),二代雪堂(制壶师)的父亲。

About Our Shop